بایگانی برچسب ها: قتل یک مرد افغانی

قتل هولناک یک مرد افغانستانی

قتل هولناک یک مرد افغانستانی

به گزارش ایران، اوایل شهریورماه سال جاری قتل مرد افغان در پایتخت به پلیس ۱۱۰ گزارش شد.  هنگامی که مأموران در صحنه جنایت حاضر شدند با جسد غرق در خون یک مرد که با چند ضربه چاقو به قتل رسیده بود، روبه‌رو شدند. با مخابره این قتل به بازپرس سپیدنامه از شعبه ۱۰ دادسرای امور جنایی تهران وی به تیمی از اداره ۱۰ ویژه قتل پلیس آگاهی مأموریت داد تا سرنخی از این ماجرا بیابند. در ادامه کارآگاهان با انجام تجسس‌های میدانی دریافتند قربانی چن...

ادامه مطلب